Struktura akcjonariatuNazwa akcjonariusza

Liczba akcji

Liczba głosów

% akcji

% głosów

IQ Venture Capital z siedzibą w Luksemburgu

    9 733 843

     9 733 843

    39,71

       39,71

ERNE VENTURES SA

2 450 000

2 450 000

9,99

9,99

Formonar Investments Limited

2 440 175

2 440 175

9,95

9,95

Pozostali

 9 885 546   9 885 546     40,35     40,35
Razem 24 509 564  24 509 564  100,00   100,00